என்றென்றும் தொல்லை கொடுத்து வந்த இருமல் மற்றும் சளி ஒரே நாளில் மாயமாகும்